loader image
Skrolujte, alebo použite šípky pre navigáciu. Zatvoríte klávesou ESC.

Podmienky súťaže SÚŤAŽ O RODINNÉ alebo PÁROVÉ FOTENIE

Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom súťaže „SÚŤAŽ O RODINNÉ alebo PÁROVÉ FOTENIE

“ je Matúš Vencúrik, Fotograf východ, Sokolovská 10, 06601 Humenné, IČO: 40119262

 

 1. Pravidlá Súťaže (ďalej len “Pravidlá”).

Cieľom Súťaže je podpora projektu pre získanie grantu na výstavbu hravého náučného chodníka pre deti postihnuté sluchovo, rečovo a mentálne navštevujúce Spojenú školu internátnu P. Sabadoša v Prešove.

 

 1. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch 30.01.2020  – 31.01.2020 do 23:59:59.

 

 1. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

 • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
 • ktorá má viac ako 18 rokov
 • ktorá má aktívny reálny Facebookový profil
 • ktorá splní všetky podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel 

 

 1. Podmienky Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže zahlasuje formou sms v tvare Hlas(medzera)25 na číslo 0902020292, uverejní v komentári pod súťažným príspevkom Usporiadateľa screenshot (fotku) obrazovky podľa pokynov pri súťažnom príspevku a verejne bude zdieľať celý súťažný príspevok. Každý Účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť len 1 odpoveďou, jednou súťažnou SMS. Účastník súťaže je kvôli preukázaniu hlasovania povinný uhovať si uloženú SMS v mobilnom telefóne až do termínu plnenia výhry. Účastník nehlasoval formou SMS za iný projekt, ktorý je súčasťou Výzvy na mamnatogrant.sk . Usporiadateľ vyžrebuje zo všetkých odpovedí jedného víťaza. Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom. Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

 

 1. Žrebovanie:

Žrebovanie sa uskutoční sa do 2 dní od skončenia súťaže. Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom súkromnej správy. Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

 

 1. Výhra:

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru 1 vyžrebovanému výhercovi:

 • Poukaz na rodinné alebo párové fotenie v termíne apríl-máj 2020. Lokalita: Prešov . (20ks digitálnych záberov, odovzdaných online)

 

 1. Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom správy na Facebooku. V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 3 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novo vyžrebovaný náhradník.

 

 1. Osobné údaje:

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook, na ktorej sa Účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania Súťaže a taktiež 14 dní po ukončení Súťaže, Usporiadateľom ako prevádzkovateľom. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom sprostredkovateľov. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu alebo elektronickou formou na adrese: info@fotografvychod.sk

Súťažiaci má práva podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

 

 1. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke súťaží. Výhra je neprenosná. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

 

V Prešove 30.01.2020